Ürün Yerleştirmeye Yönelik Tüketici Tutumlarının Pazar Bölümlerine Göre İncelenmesi

Selen ÖZTÜRK, Abdullah OKUMUŞ

Özet


Markalı ürünlerin çeşitli medya mecralarında bilinçli ve planlı olarak yer alması, ülkemizde özellikle son yıllarda popüler olan bir uygulamadır. Bu amaçla, geniş kitlelere hızlı ve daha rahat şekilde ulaşılabilecek iletişim kanallarından biri olan televizyon, çokça tercih edilen reklam mecralarından biridir. Bu çalışma kapsamında, televizyon dizilerinde ürün yerleştirme uygulamalarına yönelik tutumların etik, gerçeklik, denetim, etki, beğeni ve reklam boyutu gibi çeşitli yönlerden açıklanması amaçlanmış, ürün yerleştirme uygulanması söz konusu olan çeşitli ürün gruplarının tüketiciler tarafından değerlendirilmesi sağlanmıştır. Tutumlar üzerinde sosyo-demografik özelliklerin yanısıra tüketicinin psikografik özelliklerinin rolü araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, ürün yerleştirmeye yönelik tutumları ve psikografik özellikleri itibariyle tüketicilerin dört farklı pazar bölümünde toplandıkları, oluşan bu pazar bölümleri itibariyle tüketicilerin sosyo-demografik özelliklerinin ve ürün gruplarına göre ürün yerleştirme uygulamalarına yaklaşımlarının farklılık gösterdiği saptanmıştır.


http://dx.doi.org/10.11122/ijmeb.2013.9.18.329


Tam Metin: PDF