Yapay Sinir Ağları Yöntemi İle Otomobil Satış Tahmini

Meltem KARAATLI, Özlem Ceyda HELVACIOĞLU, Nuri ÖMÜRBEK, Gönül TOKGÖZ

Özet


Talep tahmini tüketicilerin gelecekte ne kadar mal ve hizmet talep edeceklerinin değişkenler yardımıyla tahmin edilmesidir. Talep tahmin metotları kantitatif ve kalitatif yöntemler olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. Bu çalışmanın amacı da yeni otomobil satış miktarlarının yapay sinir ağları yöntemiyle önceden tahmin edilerek otomotiv sektörü ile ilgili bir takım politikaların belirlenmesine katkı sağlamaktır. Çalışmada Ocak-2007 ile Haziran-2011 yılları arasındaki aylık veriler kullanılmıştır. Çalışmada bağımsız değişkenler olarak gayri safi yurtiçi hasıla, reel kesim güven endeksi, yatırım harcamaları, tüketim harcamaları, tüketici güven endeksi,  dolar kuru ve zaman, bağımlı değişken olarak ise satılan toplam otomobil sayısı alınmıştır.

http://dx.doi.org/10.11122/ijmeb.2012.8.17.290


Tam Metin: PDF